Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Ons aanbod via de webshop en uw bestelling/aankoop

Artikel   4 – Ons aanbod via offerte en uw bestelling/aankoop

Artikel   5 – De prijs

Artikel   6 – Betaling voor bestellingen via webshop

Artikel   7 – Betaling voor bestellingen via offerte

Artikel   8 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel   9 – Conformiteit en garantie

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Beschikbaarheid

Artikel 12 – Overmacht

Artikel 13 – Intellectuele Eigendom

Artikel 14– Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 15 – Overige bepalingen

Artikel 1      Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

Frantoiani | Guy Hendrickx

Zuut 6

2500 Lier

E-mailadres: guy@frantoiani.be

Telefoonnummer: +32 475 614 331

Ondernemingsnummer: 0553.744.690

Bankrekeningnummer: BE39 7350 5901 7919

Hierna ook verder naar gerefereerd als “wij” en “ons”.

Artikel 2      Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons en de Koper, behoudens wanneer partijen uitdrukkelijk anderszins overeenkomen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
 1. Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website, en die gecommuniceerd worden in onze offerte, bestelbevestiging, leveringsnota en factuur.
 1. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 1. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 1. Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.
 1. Wij behouden ons het recht de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Artikel 3      Ons Aanbod via offerte en uw bestelling/aankoop

 1. Onze offertes zijn geldig voor de vermelde duur. Bij gebreke aan vermelde geldingstermijn is de offerte maximaal 30 dagen, en inzoverre nog leverbaar uit onze stock of bij onze leveranciers.
 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 1. Wij zenden de Koper een bestelbevestiging met betrekking tot zijn producten en/of diensten, en vragen eventueel betaling van een voorschot. De bestelbevestiging bevat een vermelding die de Koper herinnert aan de toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden.
 1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 1. Het komt de Koper toe de juistheid van de bestelbevestiging en leveringsbon te controleren en eventuele vergissingen onmiddellijk aan ons te melden.
 1. De Koper aanvaardt de bestelbevestiging indien binnen de week geen opmerkingen geformuleerd werden via mail. Desgevallend kan verzocht worden een ondertekende bestelbon terug te zenden naar ons teneinde de bestelling formeel te bevestigen.
 1. Wij behouden ons het recht voor de bestelling van de Koper op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de Koper gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling of factuur.
 1. In geval van annulering van de bestelling door de Koper, om welke reden ook en behoudens overmacht, nadat deze door ons werd aanvaard en geformaliseerd door de toezending van een bestelbevestiging, zal door ons ten titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de Koper worden gefactureerd, behoudens bewijs van hogere schade door ons.
 1. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4      De prijs

 1. De prijzen van de aanbieding of producten vermeld op de website zijn prijzen inclusief BTW en taksen. En te vermeerderen met de toepasselijke verzendkosten.
 1. De prijzen van de aanbieding of overeengekomen in de offerte zijn prijzen exclusief BTW, doch inclusief taksen.  Leveringskosten zijn separaat te bekijken afhankelijk van de overeengekomen levering.
 1. De prijs zal gefactureerd worden in EUR.
 1. Kennelijke (manipulatie-) fouten of vergissingen in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd.

Artikel 5      Betaling voor bestellingen via offerte

 1. Bij bestelling via offerte zal in de offerte of bestelbevestiging geduid worden welke de betalingsafspraken zijn. Wij behouden ons in elk geval het recht voor om een voorschot te vragen op elke bestelling.
 1. Wordt een voorschot overeengekomen bij bestelling, dan behouden wij ons het recht om slechts tot bestelling bij onze leveranciers dan wel uitlevering aan de Koper over te gaan na ontvangst van dit voorschot.
 1. Bij betaling via overschrijving dient de betaling te worden voldaan uiterlijk binnen de 15 dagen na levering- of factuurdatum, welke gebeurtenis als eerste geschiedt, tenzij anders overeengekomen is in de offerte of ander schriftelijk document dat door ons expliciet aanvaard werd als dusdanige afspraak.
 1. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Koper in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling.
 1. Bij wanbetaling op vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 100 euro en met een rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend van af het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, het geheel van schulden, zelfs van niet-vervallen facturen, opvorderbaar worden.
 1. Elk protest van een factuur dient, op straffe van verval en op gemotiveerde manier, te worden verzonden per mail, ten laatste binnen 7 dagen na het ontvangen van de betreffende factuur. Indien de Koper tijdig reclameert, schorst dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 1. We behouden ons het recht voor om de bestellingen en leveringen op te schorten tot aan de betaling van de niet-betaalde facturen.

Artikel 6      Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten die aan u als Koper zijn geleverd, blijven onze eigendom totdat alle bedragen en vorderingen die door de Koper aan ons verschuldigd zijn, volledig zijn voldaan. Dit omvat zowel de aankoopprijs van de producten als andere bedragen die op grond van deze algemene voorwaarden door de Koper verschuldigd zijn, zoals – maar niet uitsluitend – btw, taksen, kosten van aflevering en bedragen als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de aankoopprijs.
 1. Zolang de eigendom van de producten niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet gerechtigd om de producten te verpanden, om derden enige rechten op de producten te verschaffen of deze verder te verkopen. Wij zijn (met behoud van al onze overige rechten) gerechtigd – doch niet verplicht – om zolang de Koper de bedragen als omschreven in het voorgaande artikellid niet (volledig) aan ons heeft voldaan, de producten terug te nemen/halen.

Artikel 7      Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.
 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor:
 • Gebreken in de producten door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde;
 • Gebreken, van welke aard ook, aan door ons geleverde Producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;
 • Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 1. In geval van aansprakelijkheid van ons, zal de enige verplichting van ons erin bestaan om, naar onze keuze, ofwel de niet-conforme producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme producten (maar niet van de hele bestelling) aan de Koper te vergoeden.
 1. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van ons ten aanzien van de Koper beperkt tot de prijs van de producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de Koper. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

Artikel 8      Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij de bestelling aangegeven adres.
 1. Wanneer een artikel in voorraad is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in maximaal 5 werkdagen. Wanneer een artikel niet in voorraad is, wordt samen met u gezocht naar een passend alternatief. De bestellingen zullen in de volgorde van hun ontvangst uitgevoerd worden. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Eventuele vertragingen in de levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bij volledige uitputting van de voorraad of passend alternatief behouden wij ons het recht voor de bestelling te annuleren zonder enige vergoeding.
 1. Leveringen van producten besteld via offerte gebeuren via de aldaar overeengekomen afspraken.
 1. Wij zijn gerechtigd om goederen te leveren in gedeelten (deelleveranties).
 1. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 7 dagen melden en desgevallend de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
 1. De Koper erkent dat wij voor de levering van Producten afhankelijk zijn van de medewerking van de Koper. De Koper dient er onder andere voor te zorgen dat de plaats waar de producten dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar is en dat, indien nodig, de producten opgeborgen kunnen worden op risico van de Koper. De koper die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan de verkoper toekomen.
 1. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 1. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de Koper heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen nihil gezien de overdracht van de goederen plaatsvindt aan de aangestelde transporteur.

Artikel 9      Beschikbaarheid

 1. De door ons te koop aangeboden producten worden slechts aangeboden in de mate waarin zij voorradig zijn.
 1. In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbinden wij ons ertoe de Koper hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en bieden wij de Koper de keuze tussen terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering van zodra de desbetreffende producten weer voorradig zijn.

Artikel 10    Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden en dit zonder enige formaliteiten en zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding of tegemoetkoming
 1. Voor het geval wij afhankelijk zijn, voor het nakomen van onze verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.
 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, epidemie, (ernstige) ziekte, natuurrampen, overheidsmaatregelen, faillissement van de leverancier, diefstal, uitzonderlijke verkeershinder, en (onvermijdbare) defecten in de productieketen, …

Artikel 11    Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12    Toepasselijk recht en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via mail fuy@frantoiani.be. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen en contact op te nemen.
 1. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de 2 kalenderdagen na de levering aan de verkoper verstuurd. Wanneer de producten worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.
 1. In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of levering van de producten/diensten, komen partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.
 1. In voorkomend geval stellen partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan vermeld op de lijst van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel – https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen.
 1. Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.
 1. Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.
 1. Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.
 1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
 1. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de Koper worden verhaald.

Artikel 13    Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
 1. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst.
 1. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en ons met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Artikel 14    Persoonsgegevens

 

 1. De persoonsgegevens vermeld op de overeenkomst worden, behoudens bezwaar van de Klant, opgenomen in een gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik, maar kunnen gebruikt worden om de Klant op de hoogte te brengen van toekomstige promotieacties. De Klant heeft het recht deze gegevens in te zien en de eventuele verbetering ervan aan te vragen en dit alles conform de Wet van 30.07.2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 1. Wij verwijzen naar de afzonderlijke privacy policy op onze website.